Vylúčenie zodpovednosti

Aktualizované 18.10.2021

Royal Technology vám týmto udeľuje prístup na https://royal-technology.eu („webová stránka“) a pozýva vás na nákup služieb, ktoré tu ponúka.

Definície a kľúčové pojmy

Aby sme pomohli čo najjasnejšie vysvetliť veci v tomto Vyhlásení, vždy, keď sa odkazuje na ktorýkoľvek z týchto výrazov, sú prísne definované ako:

  • ● Súbor cookie: malé množstvo údajov generovaných webovou stránkou a uložených vaším webovým prehliadačom. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje.
  • ● Spoločnosť: keď sa v týchto zásadách zmieňuje „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“, vzťahuje sa to na spoločnosť Royal Technology, ktorá je zodpovedná za vaše informácie podľa tohto vylúčenia zodpovednosti.
  • ● Služba: vzťahuje sa na službu poskytovanú spoločnosťou Royal Technology, ako je popísaná v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.
  • ● Webová stránka: Stránka Royal Technology.", ktorá je prístupná prostredníctvom tejto adresy URL: https://royal-technology.eu
  • ● Vy: osoba alebo subjekt, ktorý je zaregistrovaný v Royal Technology na používanie Služieb.

S ručením obmedzeným

Royal Technology sa snaží pravidelne aktualizovať a/alebo dopĺňať obsah webovej stránky. Napriek našej starostlivosti a pozornosti môže byť obsah neúplný a/alebo nesprávny.

Materiály ponúkané na webovej stránke sú ponúkané bez akejkoľvek formy záruky alebo nároku na ich správnosť. Tieto materiály môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany Royal Technology.
Najmä všetky ceny na webovej stránke sú uvedené s výhradou preklepov a programátorských chýb. Za dôsledky takýchto chýb nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Na základe takýchto chýb nedochádza k uzatvoreniu dohody.
Royal Technology nenesie žiadnu zodpovednosť za hypertextové odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán zahrnuté na webovej stránke. Z našej webovej stránky môžete navštíviť iné webové stránky pomocou hypertextových odkazov na takéto externé stránky. Aj keď sa snažíme poskytovať iba kvalitné odkazy na užitočné a etické webové stránky, nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a povahou týchto stránok. Tieto odkazy na iné webové stránky neznamenajú odporúčanie pre všetok obsah nachádzajúci sa na týchto stránkach. Vlastníci stránok a obsah sa môžu zmeniť bez upozornenia a môžu nastať skôr, ako budeme mať možnosť odstrániť odkaz, ktorý sa mohol pokaziť.
Prosím, uvedomte si tiež, že keď opustíte našu webovú stránku, iné stránky môžu mať odlišné zásady ochrany osobných údajov a podmienky, ktoré sú mimo našej kontroly. Skôr ako začnete podnikať alebo nahráte akékoľvek informácie, nezabudnite si prečítať Zásady ochrany osobných údajov týchto stránok, ako aj ich „Podmienky poskytovania služieb“.

Zrieknutie sa zodpovednosti za chyby a vynechania

Spoločnosť Royal Technology nezodpovedá za žiadny obsah, kód ani za iné nepresnosti.

Royal Technology neposkytuje žiadne záruky ani garancie.
Spoločnosť Royal Technology v žiadnom prípade nebude zodpovedná za žiadne špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby. alebo obsahu Služby. Spoločnosť Royal Technology si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné vylúčenie zodpovednosti

Služba Royal Technology Service a jej obsah sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akejkoľvek záruky alebo vyjadrenia akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. Royal Technology je distribútorom a nie vydavateľom obsahu dodávaného tretími stranami; ako taká spoločnosť Royal Technology nevykonáva žiadnu redakčnú kontrolu nad takýmto obsahom a neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií, obsahu, služby alebo tovaru poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom služby Royal Technology Service. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sa spoločnosť Royal Technology konkrétne zrieka všetkých záruk a vyhlásení v akomkoľvek obsahu prenášanom na alebo v súvislosti s Royal Technology Service alebo na stránkach, ktoré sa môžu objaviť ako odkazy na Royal Technology Service, alebo v produktoch poskytovaných ako súčasť, alebo inak v súvislosti s Royal Technology Service, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv tretích strán. Žiadna ústna rada alebo písomná informácia poskytnutá spoločnosťou Royal Technology alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností, zamestnancov, úradníkov, riaditeľov, agentov a podobne nevytvára záruku. Informácie o cene a dostupnosti sa môžu zmeniť bez upozornenia. Bez obmedzenia vyššie uvedeného spoločnosť Royal Technology nezaručuje, že služba Royal Technology Service bude neprerušovaná, neporušená, včasná alebo bezchybná.

Zverejnenie posudkov

Akékoľvek posudky poskytnuté na tejto platforme sú názormi tých, ktorí ich poskytujú. Na informácie uvedené v posudkoch sa nemožno spoliehať pri predpovedaní výsledkov vo vašej konkrétnej situácii. Výsledky, ktoré zaznamenáte, budú závisieť od mnohých faktorov vrátane, ale nie výlučne, vašej úrovne osobnej zodpovednosti, záväzku a schopností, okrem tých faktorov, ktoré vy a/alebo spoločnosť Royal Technology nemusíte byť schopní predvídať.

Našim návštevníkom poskytneme čestné svedectvá bez ohľadu na akúkoľvek zľavu. Akýkoľvek produkt alebo služba, ktoré testujeme, sú individuálne skúsenosti, ktoré odrážajú skutočné životné skúsenosti. Posudky môžu byť zobrazené vo forme zvuku, textu alebo videa a nemusia nevyhnutne reprezentovať všetkých tých, ktorí budú používať naše produkty a/alebo služby.
Royal Technology nezaručuje rovnaké výsledky ako referencie uvedené na našej platforme. Posudky prezentované na Royal Technology sú použiteľné pre jednotlivcov, ktorí ich píšu, a nemusia naznačovať budúci úspech iných jednotlivcov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o referenciách, zľavách alebo o produktoch/službách, ktoré kontrolujeme, neváhajte nás kontaktovať.

Váš súhlas

Aktualizovali sme naše Vyhlásenie, aby sme vám poskytli úplnú transparentnosť o tom, čo sa nastavuje pri návšteve našej stránky a ako sa používa. Používaním našej webovej stránky, registráciou účtu alebo nákupom vyjadrujete súhlas s naším Vylúčením zodpovednosti a súhlasíte s jeho podmienkami.

Zmeny v našom vylúčení zodpovednosti

Ak by sme tento dokument aktualizovali, doplnili alebo vykonali akékoľvek zmeny tak, aby presne odrážali našu službu a zásady. Ak zákon nevyžaduje inak, tieto zmeny budú viditeľne zverejnené tu. Potom, ak budete pokračovať v používaní Služby, budete viazaní aktualizovaným Vylúčením zodpovednosti. Ak s týmto alebo akýmkoľvek aktualizovaným Vyhlásením nesúhlasíte, môžete svoj účet odstrániť.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vylúčenia zodpovednosti, neváhajte nás kontaktovať