Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Aktualizované 28.10.2021

Royal Technology vám týmto udeľuje prístup na https://royal-technology.eu (ďalej len „webová stránka“) a pozýva vás na nákup služieb ponúkaných tu.

Definície a kľúčové pojmy

Aby sme pomohli čo najjasnejšie vysvetliť veci v tejto Eule, vždy, keď sa odkazuje na ktorýkoľvek z týchto výrazov, sú prísne definované ako:

  • ● Súbor cookie: malé množstvo údajov generovaných webovou stránkou a uložených vaším webovým prehliadačom. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje.
  • ● Spoločnosť: keď sa v týchto zásadách zmieňuje „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“, vzťahuje sa to na spoločnosť Royal Technology, ktorá je zodpovedná za vaše informácie podľa tohto Eula
  • ● Krajina: kde sídli Royal Technology alebo vlastníci/zakladatelia Royal Technology, v tomto prípade je to Slovensko
  • ● Služba: vzťahuje sa na službu poskytovanú spoločnosťou Royal Technology, ako je popísaná v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.
  • ● Služba tretej strany: označuje inzerentov, sponzorov súťaží, propagačných a marketingových partnerov a iných, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty či služby by vás podľa nás mohli zaujímať.
  • ● Webová stránka: Stránka Royal Technology, na ktorú sa možno dostať cez túto URL: https://royal-technology.eu
  • ● Vy: osoba alebo subjekt, ktorý je zaregistrovaný v Royal Technology na používanie Služieb.

Úvod

Táto Licenčná zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „Zmluva“) je záväznou zmluvou medzi vami („Koncový používateľ“, „vy“ alebo „váš“) a („Spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Táto zmluva upravuje vzťah medzi vami a nami a vaše používanie Royal Technology spoločnosti. V tejto dohode môžu byť Koncový používateľ a Spoločnosť každý označovaný ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“.

Ak používate webovú stránku v mene svojho zamestnávateľa alebo iného subjektu (ďalej len „organizácia“), v prospech ktorého webovú stránku využívate alebo ktorý vlastní či inak kontroluje prostriedky, prostredníctvom ktorých používate webovú stránku alebo k nej pristupujete, platia výrazy „Koncový používateľ“. ““, „vy“ a „vaše“ sa na vás ako jednotlivca a na Organizáciu vzťahujú spoločne. Ak používate alebo si zakúpite licenciu alebo na webovú stránku v mene Organizácie, týmto beriete na vedomie, zaručujete sa a zaväzujete sa, že máte oprávnenie 1) zakúpiť licenciu na webovú stránku v mene Organizácie. 2) zaviazať organizáciu k podmienkam tejto dohody.
Stiahnutím, inštaláciou, prístupom alebo používaním webovej stránky: (a) potvrdzujete, že máte všetky potrebné povolenia a oprávnenia na prístup k webovej lokalite a jej používanie. (b) ak používate webovú stránku na základe licencie zakúpenej organizáciou, že ste od tejto organizácie oprávnení na prístup a používanie webovej stránky (c) potvrďte, že ste si prečítali túto zmluvu a že ste jej porozumeli. (d) prehlasujete, že máte zdravé myslenie a máte zákonný vek (18 rokov alebo starší) na uzavretie záväznej zmluvy. a (e) akceptovať a súhlasiť s tým, že budete právne viazaní podmienkami tejto zmluvy.
Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesťahujte, neinštalujte, nepristupujte ani nepoužívajte softvér. ak ste si už softvér stiahli, odstráňte ho zo svojho počítačového zariadenia.
Aplikácia je licencovaná, nie vám predávaná spoločnosťou Royal Technology na použitie prísne v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Licencia

V súlade s podmienkami tejto zmluvy a prípadne podmienok uvedených v licenčnej zmluve vám spoločnosť Royal Technology udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, trvalú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu na:

(a) stiahnuť, nainštalovať a používať Softvér na jednom (1) Výpočtovom zariadení na jednu licenciu pre jedného používateľa, ktorú ste si zakúpili a ktorá vám bola udelená. Ak máte viacero Počítačových zariadení, v ktorých chcete používať Softvér, súhlasíte so získaním licencie pre počet zariadení, ktoré chcete používať.
(b) prístup, zobrazenie a používanie materiálov poskytnutých koncovým používateľom sprístupnených v Softvéri alebo inak sprístupnených prostredníctvom softvéru, a to striktne v súlade s touto zmluvou a akýmikoľvek ďalšími podmienkami, ktoré sa vzťahujú na takéto materiály poskytnuté koncovým používateľom.
(c) nainštalovať a používať skúšobnú verziu Softvéru na ľubovoľnom počte Výpočtových zariadení počas skúšobného obdobia pätnástich (15) jedinečných dní po inštalácii.
(d) dostávať aktualizácie a nové funkcie, ktoré budú dostupné počas obdobia jedného (1) roka od dátumu zakúpenia licencie na softvér.

Obmedzenia

Súhlasíte, že nebudete a nedovolíte ostatným:

  • ● Licencovať, predávať, prenajímať, prideľovať, distribuovať, prenášať, hosťovať, outsourcovať, zverejňovať alebo inak komerčne využívať Aplikáciu alebo sprístupňovať Aplikáciu akejkoľvek tretej strane.
  • ● Upravovať, vytvárať odvodené diela, rozoberať, dešifrovať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať akúkoľvek časť Aplikácie.
  • ● Odstráňte, upravte alebo zakryte akékoľvek vlastnícke oznámenie (vrátane akéhokoľvek oznámenia o autorských právach alebo ochrannej známke) spoločnosti Royal Technology alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií na aplikáciu.

Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, patentov, zverejnení patentov a vynálezov (či už patentovateľných alebo nie), ochranných známok, servisných značiek, obchodných tajomstiev, know-how a iných dôverných informácií, obchodného oblečenia, obchodných názvov, log, názvov spoločností a doménových mien, spolu so všetkou dobrou vôľou, ktorá je s tým spojená, odvodené diela a všetky ostatné práva (súhrnne „Práva duševného vlastníctva“), ktoré sú súčasťou Softvéru a ktoré sú inak vlastnené spoločnosťou Royal Technology, zostávajú vždy výhradným vlastníctvom spoločnosti Royal Technology (alebo jej dodávateľov alebo poskytovateľov licencií, ak je to vhodné). Nič v tejto dohode neposkytuje vám (ani žiadnej organizácii) licenciu na práva duševného vlastníctva spoločnosti Royal Technology.

Súhlasíte s tým, že táto dohoda poskytuje obmedzenú licenciu na používanie práv duševného vlastníctva spoločnosti Royal Technology, výlučne ako súčasť Softvéru (a nie nezávisle od neho) a iba na dobu platnosti licencie, ktorá vám bola udelená podľa tejto zmluvy. V súlade s tým sa vaše používanie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva spoločnosti Royal Technology nezávisle od softvéru alebo mimo rozsahu tejto zmluvy bude považovať za porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti Royal Technology.
To však neobmedzuje akýkoľvek nárok spoločnosti Royal Technology za porušenie zmluvy v prípade, že porušíte podmienky alebo podmienky tejto zmluvy. Musíte použiť najvyšší štandard starostlivosti na ochranu všetkého Softvéru (vrátane všetkých jeho kópií) pred porušením, spreneverou, krádežou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tejto dohode si spoločnosť Royal Technology vyhradzuje a ponechá si všetky práva, nároky a podiely na softvéri, vrátane všetkých autorských práv a predmetov podliehajúcich autorským právam, ochranných známok a predmetov podliehajúcich ochranným známkam, patentov a patentovateľných predmetov, obchodných tajomstiev a iné práva duševného vlastníctva, registrované, neregistrované, udelené, žiadané alebo oboje, ktoré v súčasnosti existujú alebo môžu byť vytvorené, súvisiace s nimi.
Vy (alebo Organizácia, ak je to vhodné) si podržíte vlastníctvo všetkých práv duševného vlastníctva k pracovným produktom, ktoré vytvoríte prostredníctvom alebo s pomocou softvéru.

Vaše návrhy

Akákoľvek spätná väzba, komentáre, nápady, vylepšenia alebo návrhy (spoločne „návrhy“), ktoré poskytnete spoločnosti Royal Technology v súvislosti s Aplikáciou, zostávajú výhradným a výhradným vlastníctvom spoločnosti Royal Technology.

Royal Technology môže voľne používať, kopírovať, upravovať, publikovať alebo redistribuovať Návrhy na akýkoľvek účel a akýmkoľvek spôsobom bez akéhokoľvek kreditu alebo akejkoľvek kompenzácie pre vás. Úpravy aplikácie Royal Technology si vyhradzuje právo upraviť, pozastaviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, Aplikáciu alebo akúkoľvek službu, ku ktorej je pripojená, s upozornením alebo bez neho a bez zodpovednosti voči vám.

Úpravy aplikácie

Royal Technology si vyhradzuje právo upraviť, pozastaviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, Aplikáciu alebo akúkoľvek službu, ku ktorej je pripojená, s upozornením alebo bez neho a bez zodpovednosti voči vám.

Aktualizácie aplikácie

Royal Technology môže z času na čas poskytovať vylepšenia alebo vylepšenia funkcií/funkcií Aplikácie, ktoré môžu zahŕňať záplaty, opravy chýb, aktualizácie, upgrady a iné úpravy („Aktualizácie“).

Aktualizácie môžu upraviť alebo odstrániť určité vlastnosti a/alebo funkcie aplikácie. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Royal Technology nemá žiadnu povinnosť (i) poskytovať akékoľvek Aktualizácie alebo (ii) pokračovať v poskytovaní alebo aktivácii akýchkoľvek konkrétnych funkcií a/alebo funkcií Aplikácie.
Ďalej súhlasíte s tým, že všetky Aktualizácie sa budú (i) považovať za neoddeliteľnú súčasť Aplikácie a (ii) budú podliehať ustanoveniam a podmienkam tejto Zmluvy.

Doba platnosti a ukončenie

Táto zmluva zostane v platnosti, kým ju neukončíte vy alebo spoločnosť Royal Technology.

Spoločnosť Royal Technology môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu pozastaviť alebo ukončiť túto zmluvu s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho.
TTáto zmluva bude okamžite ukončená bez predchádzajúceho upozornenia od Royal Technology v prípade, že nedodržíte akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy. Túto zmluvu môžete ukončiť aj odstránením aplikácie a všetkých jej kópií zo svojho počítača.
Po ukončení tejto Zmluvy prestanete používať Aplikáciu a vymažete všetky kópie Aplikácie zo svojho počítača.
Ukončenie tejto zmluvy neobmedzí žiadne z práv alebo opravných prostriedkov spoločnosti Royal Technology zo zákona alebo podľa vlastného uváženia v prípade, že vami (počas platnosti tejto zmluvy) porušíte akúkoľvek z vašich povinností podľa tejto zmluvy.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť Royal Technology a jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, pridružených spoločností, nástupcov a postupníkov za všetky straty, škody, záväzky, nedostatky, nároky, žaloby, rozsudky, vyrovnania, úroky. , odmeny, penále, pokuty, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vyplývajú z: i) vášho používania alebo nesprávneho používania Softvéru. ii) nedodržanie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia alebo nariadenia vlády. iii) vaše porušenie tejto zmluvy alebo iv) vaša zmluva alebo vzťah s organizáciou (ak je to relevantné) alebo akoukoľvek treťou stranou. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť Royal Technology nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie alebo obsah, ktorý odošlete alebo sprístupníte prostredníctvom tohto softvéru, ani za obsah, ktorý vám sprístupnia tretie strany.

Žiadne záruky

Aplikácia je vám poskytovaná „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“ a so všetkými chybami a závadami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Royal Technology vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne odmieta všetky záruky, či už výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, v súvislosti s Aplikácia vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia a záruk, ktoré môžu vyplynúť z priebehu obchodovania, priebehu výkonu, používania alebo obchodnej praxe. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, Royal Technology neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že aplikácia bude spĺňať vaše požiadavky, dosiahnuť akékoľvek zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude fungovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bez prerušenia spĺňať akékoľvek štandardy výkonu alebo spoľahlivosti alebo byť bez chýb alebo že akékoľvek chyby alebo chyby môžu byť alebo budú opravené. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ​​ani Royal Technology, ani žiadny poskytovateľ Royal Technology." neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť aplikácie alebo informácie, obsah, a materiály alebo produkty v nich zahrnuté; (ii) že Aplikácia bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Aplikácie; alebo (iv) že Aplikácia, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané z alebo v mene Royal Technology neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malvér, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie implicitných záruk alebo obmedzenia príslušných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, bude celá zodpovednosť spoločnosti Royal Technology a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy a váš výhradný opravný prostriedok za všetko vyššie uvedené obmedzené na sumu, ktorú ste skutočne zaplatili za aplikáciu.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebudú Royal Technology ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku, stratu údajov). alebo iné informácie, pre prerušenie podnikania, pre zranenie osôb, pre stratu súkromia vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s používaním alebo nemožnosťou používať Aplikáciu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný s Aplikáciou , alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy), a to aj v prípade, že spoločnosť Royal Technology alebo ktorýkoľvek dodávateľ boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd, a to aj vtedy, ak náprava nesplní svoj základný účel.
Niektoré štáty/jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa vás nemusí týkať.

Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie tejto zmluvy vyhlásené za nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie sa zmení a bude sa interpretovať tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele tohto ustanovenia podľa platných zákonov a zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv

Žiadne neuplatnenie a žiadne oneskorenie pri výkone zo strany ktorejkoľvek strany akéhokoľvek práva alebo akejkoľvek právomoci podľa tejto dohody nebude fungovať ako vzdanie sa tohto práva alebo právomoci. Ani jedno alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci podľa tejto zmluvy nebude brániť ďalšiemu výkonu tohto alebo akéhokoľvek iného práva, ktoré je tu udelené. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a akýmikoľvek príslušnými nákupnými alebo inými podmienkami sa budú riadiť podmienkami tejto zmluvy.

Dodatky k tejto dohode

Royal Technology si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek upraviť alebo nahradiť túto zmluvu. Ak je revízia podstatná, poskytneme vám oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej Aplikácii alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, už nie ste oprávnený používať Aplikáciu.

Vládny zákon

Táto Zmluva a vaše používanie Aplikácie sa budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky, s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie Aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Zmeny tejto zmluvy

Vyhradzujeme si výhradné právo z času na čas vykonať zmeny v tejto zmluve. Váš pokračujúci prístup na webovú stránku a jej používanie predstavuje váš súhlas s tým, že budete viazaní a akceptujete zmluvné podmienky zverejnené v tom čase. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prijímate túto Zmluvu (a všetky jej dodatky) zakaždým, keď načítate, pristupujete alebo používate webovú stránku. Preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať túto dohodu.

Ak sa do tridsiatich (30) dní od odoslania zmien alebo dodatkov k tejto dohode rozhodnete, že nesúhlasíte s aktualizovanými podmienkami, môžete svoj súhlas so zmenenými podmienkami odvolať tak, že nám o svojom odstúpení od zmluvy odošlete písomné oznámenie. Keď nám poskytnete písomné oznámenie o odvolaní vášho súhlasu, už nemáte oprávnenie na prístup alebo používanie webovej stránky.

Žiadny zamestnanecký alebo agentúrny vzťah

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy ani žiadna časť vzťahu medzi vami a spoločnosťou Royal Technology nie je určená na vytvorenie, ani sa nebude považovať za vytvorenie akéhokoľvek vzťahu medzi vami a spoločnosťou Royal Technology, okrem vzťahu koncového používateľa webovej lokality a poskytovaných služieb. .

Spravodlivé odškodnenie

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše porušenie tejto zmluvy by spoločnosti Royal Technology spôsobilo nenapraviteľnú škodu, pre ktorú by samotná peňažná škoda nebola primeraná. Okrem škôd a akýchkoľvek iných nápravných opatrení, na ktoré môže mať spoločnosť Royal Technology nárok, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme požiadať o prikázanú nápravu, aby sme zabránili skutočnému, hroziacemu alebo pokračujúcemu porušovaniu tejto dohody.

Nadpisy

Nadpisy v tejto dohode sú len orientačné a neobmedzujú rozsah ani inak neovplyvňujú výklad tejto dohody.

Geografické obmedzenia

Spoločnosť má sídlo na Slovensku a prístup a používanie poskytuje predovšetkým osobám so sídlom na Slovensku a dodržiava zákony a predpisy Slovenskej republiky. Ak používate webovú stránku mimo územia Slovenska, ste výhradne a výlučne zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov.

Obmedzenie času na uplatnenie nárokov

Akákoľvek žaloba alebo nárok, ktorý môžete mať, vyplývajúci z alebo súvisiaci s touto dohodou alebo webovou stránkou, sa musí začať do jedného (1) roka od vzniku dôvodu žaloby, inak bude takáto žaloba alebo nárok trvalo premlčaná.

Celá dohoda

Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Royal Technology týkajúcu sa vášho používania Aplikácie a nahrádza všetky predchádzajúce a súčasné písomné alebo ústne dohody medzi vami a spoločnosťou Royal Technology. Môžu sa na vás vzťahovať dodatočné zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo nákup iných služieb spoločnosti Royal Technology, ktoré vám spoločnosť Royal Technology poskytne v čase takéhoto použitia alebo nákupu.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy, neváhajte nás kontaktovať.