Podmienky služby

Aktualizované 18.10.2021

Všeobecné podmienky

Prístupom k Royal Technology a zadaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s podmienkami služby obsiahnutými v Podmienkach a podmienkach uvedených nižšie a ste nimi viazaní. Tieto podmienky sa vzťahujú na celú webovú stránku a akýkoľvek e-mail alebo iný typ komunikácie medzi vami a Royal Technology.

Za žiadnych okolností nebude tím Royal Technology zodpovedný za žiadne priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty údajov alebo zisku, vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať materiály na túto stránku, a to aj v prípade, že tím Royal Technology alebo autorizovaný zástupca boli upozornení na možnosť takýchto škôd. Ak vaše používanie materiálov z tejto stránky povedie k potrebe servisu, opravy alebo opravy zariadenia alebo údajov, preberáte všetky náklady s tým spojené.
Spoločnosť Royal Technology nezodpovedá za žiadny výsledok, ktorý sa môže vyskytnúť počas používania našich zdrojov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ceny a revidovať politiku používania zdrojov.

Licencia

Royal Technology vám udeľuje odvolateľnú, nevýhradnú, neprenosnú, obmedzenú licenciu na stiahnutie, inštaláciu a používanie webovej stránky striktne v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Tieto podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou Royal Technology (v týchto podmienkach označovanou ako „Royal Technology“, „nás“, „my“ alebo „naše“), poskytovateľom webovej stránky Royal Technology a dostupných služieb. z webovej stránky Royal Technology (ktoré sú v týchto podmienkach súhrnne označované ako „služba Royal Technology Service“).
Súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, nepoužívajte službu Royal Technology Service. V týchto Zmluvných podmienkach výraz „vy“ označuje vás ako jednotlivca aj subjekt, ktorý zastupujete. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto zmluvných podmienok, vyhradzujeme si právo zrušiť váš účet alebo zablokovať prístup k vášmu účtu bez upozornenia.

Definície a kľúčové pojmy

Aby sme čo najjasnejšie vysvetlili veci v týchto Zmluvných podmienkach, vždy, keď sa na ktorýkoľvek z týchto podmienok odkazuje, sú prísne definované ako:

 • ● Súbor cookie: malé množstvo údajov generovaných webovou stránkou a uložených vaším webovým prehliadačom. Používa sa na identifikáciu vášho prehliadača, poskytovanie analýz, zapamätanie si informácií o vás, ako sú vaše preferencie jazyka alebo prihlasovacie údaje.
 • ● Spoločnosť: keď sa v týchto zásadách zmieňuje „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“, vzťahuje sa to na spoločnosť Royal Technology, ktorá je zodpovedná za vaše informácie podľa týchto zmluvných podmienok.
 • ● Krajina: kde sídli Royal Technology alebo vlastníci/zakladatelia Royal Technology, v tomto prípade je to Slovensko
 • ● Zariadenie: akékoľvek zariadenie pripojené k internetu, ako je telefón, tablet, počítač alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré možno použiť na návštevu Royal Technology a používanie služieb.
 • ● Služba: vzťahuje sa na službu poskytovanú spoločnosťou Royal Technology, ako je popísaná v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto platforme.
 • ● Služba tretej strany: označuje inzerentov, sponzorov súťaží, propagačných a marketingových partnerov a iných, ktorí poskytujú náš obsah alebo ktorých produkty či služby by vás podľa nás mohli zaujímať.
 • ● Webová stránka: Stránka Royal Technology, na ktorú sa možno dostať cez túto URL: https://royal-technology.eu
 • ● Vy: osoba alebo subjekt, ktorý je zaregistrovaný v Royal Technology na používanie Služieb.

Obmedzenia

Súhlasíte, že nebudete a nedovolíte ostatným:

 • ● Licencovať, predávať, prenajímať, prenajímať, prideľovať, distribuovať, prenášať, hostiť, outsourcovať, zverejňovať alebo inak komerčne využívať webovú stránku alebo sprístupniť platformu akejkoľvek tretej strane.
 • ● Upravovať, vytvárať odvodené diela, rozoberať, dešifrovať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať akúkoľvek časť webovej stránky.
 • ● Odstráňte, upravte alebo zakryte akékoľvek vlastnícke oznámenie (vrátane akéhokoľvek oznámenia o autorských právach alebo ochrannej známke) spoločnosti Royal Technology alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií webovej stránky.

Pravidlá vrátenia a vrátenia peňazí

Ďakujeme za nákup v Royal Technology. Vážime si skutočnosť, že radi nakupujete veci, ktoré vyrábame. Chceme sa tiež uistiť, že pri skúmaní, hodnotení a nákupe našich produktov máte odmeňujúci zážitok.

Ako pri každom nákupnom zážitku, na transakcie v Royal Technology sa vzťahujú zmluvné podmienky. Budeme tak struční, ako nám to naši právnici dovolia. Hlavná vec na zapamätanie je, že zadaním objednávky alebo nákupom v Royal Technology súhlasíte s podmienkami spolu so Zásadami ochrany osobných údajov Royal Technology.
Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste úplne spokojní s akýmkoľvek tovarom alebo službou, ktorú poskytujeme, neváhajte nás kontaktovať a prediskutujeme akýkoľvek problém, ktorým s našim produktom prechádzate. .

Vaše návrhy

Akákoľvek spätná väzba, komentáre, nápady, vylepšenia alebo návrhy (spoločne „návrhy“), ktoré poskytnete spoločnosti Royal Technology v súvislosti s webovou stránkou, zostávajú výhradným a výhradným vlastníctvom spoločnosti Royal Technology.

Royal Technology môže voľne používať, kopírovať, upravovať, publikovať alebo redistribuovať Návrhy na akýkoľvek účel a akýmkoľvek spôsobom bez akéhokoľvek kreditu alebo akejkoľvek kompenzácie pre vás.

Váš súhlas

Aktualizovali sme naše Zmluvné podmienky, aby sme vám poskytli úplnú transparentnosť v tom, čo sa nastavuje pri návšteve našej stránky a ako sa používa. Používaním našej webovej stránky, registráciou účtu alebo nákupom vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto Podmienky sa vzťahujú iba na Služby. Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkuje ani neriadi Royal Technology. Nie sme zodpovední za obsah, presnosť alebo názory vyjadrené na takýchto webových stránkach a takéto webové stránky neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť alebo úplnosť. Pamätajte, že keď použijete odkaz na prechod zo Služieb na inú webovú stránku, naše Zmluvné podmienky už nebudú účinné. Vaše prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej webovej lokalite vrátane tých, ktoré majú odkaz na našej platforme, podlieha vlastným pravidlám a zásadám tejto webovej lokality. Takéto tretie strany môžu používať svoje vlastné súbory cookie alebo iné metódy na zhromažďovanie informácií o vás.

Súbory Cookies

Royal Technology používa „cookies“ na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý údaj uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení prostredníctvom webového prehliadača. Cookies používame na zlepšenie výkonu a funkčnosti našej webovej stránky, ale nie sú nevyhnutné na ich používanie. Bez týchto súborov cookie však môžu byť niektoré funkcie, ako sú videá, nedostupné alebo by ste museli zadať svoje prihlasovacie údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože by sme si nepamätali, že ste sa predtým prihlásili. Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby zakázala používanie súborov cookie. Ak však zakážete súbory cookie, možno nebudete môcť správne alebo vôbec pristupovať k funkciám našej webovej stránky. Do súborov cookie nikdy neumiestňujeme osobné údaje.

Zmeny našich zmluvných podmienok

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Royal Technology môže zastaviť (natrvalo alebo dočasne) poskytovanie Služby (alebo akýchkoľvek funkcií v rámci Služby) vám alebo používateľom vo všeobecnosti podľa vlastného uváženia spoločnosti Royal Technology bez predchádzajúceho upozornenia. Službu môžete kedykoľvek prestať používať. Keď prestanete používať Službu, nemusíte špecificky informovať Royal Technology. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak spoločnosť Royal Technology znemožní prístup k vášmu účtu, môže vám byť zamedzený prístup k Službe, k údajom o vašom účte alebo k akýmkoľvek súborom alebo iným materiálom, ktoré sa nachádzajú na vašom účte.

Ak sa rozhodneme zmeniť naše Zmluvné podmienky, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke a/alebo aktualizujeme dátum úpravy Zmluvných podmienok nižšie.

Úpravy na našej webovej stránke

Royal Technology si vyhradzuje právo upraviť, pozastaviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, webovú stránku alebo akúkoľvek službu, ku ktorej sa pripája, s upozornením alebo bez neho a bez zodpovednosti voči vám.

Aktualizácie našej webovej stránky

Spoločnosť Royal Technology môže z času na čas poskytovať vylepšenia alebo vylepšenia funkcií/funkcií webovej stránky, ktoré môžu zahŕňať záplaty, opravy chýb, aktualizácie, upgrady a iné úpravy (ďalej len „aktualizácie“).

Aktualizácie môžu upraviť alebo odstrániť určité funkcie a/alebo funkcie webovej stránky. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Royal Technology nemá žiadnu povinnosť (i) poskytovať akékoľvek Aktualizácie alebo (ii) pokračovať v poskytovaní alebo aktivácii akýchkoľvek konkrétnych funkcií a/alebo funkcií webovej lokality.
Ďalej súhlasíte s tým, že všetky aktualizácie sa budú (i) považovať za neoddeliteľnú súčasť webovej stránky a (ii) budú podliehať ustanoveniam a podmienkam tejto zmluvy.

Služby tretích strán

Môžeme zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť obsah tretích strán (vrátane údajov, informácií, aplikácií a služieb iných produktov) alebo poskytnúť odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán (ďalej len „služby tretích strán“).

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Royal Technology nezodpovedá za žiadne Služby tretích strán, vrátane ich presnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržiavania autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality alebo akéhokoľvek iného ich aspektu. Royal Technology nepreberá a nebude mať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť voči vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo subjektu za akékoľvek služby tretích strán.
Služby tretích strán a odkazy na ne sú poskytované iba pre vaše pohodlie a prístup k nim a ich používanie je výlučne na vaše vlastné riziko a v súlade so zmluvnými podmienkami takýchto tretích strán.

Doba platnosti a ukončenie

Táto zmluva zostane v platnosti, kým ju neukončíte vy alebo spoločnosť Royal Technology.

Spoločnosť Royal Technology môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu pozastaviť alebo ukončiť túto zmluvu s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho.
Táto zmluva bude okamžite ukončená bez predchádzajúceho upozornenia od Royal Technology v prípade, že nedodržíte akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy. Túto zmluvu môžete ukončiť aj odstránením webovej stránky a všetkých jej kópií zo svojho počítača.
Po ukončení tejto zmluvy prestanete používať webovú stránku a vymažete všetky kópie webovej stránky zo svojho počítača.
Ukončenie tejto zmluvy neobmedzí žiadne z práv alebo opravných prostriedkov spoločnosti Royal Technology zo zákona alebo podľa vlastného uváženia v prípade, že vami (počas platnosti tejto zmluvy) porušíte akúkoľvek z vašich povinností podľa tejto zmluvy.

Oznámenie o porušení autorských práv

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo zástupcom takéhoto vlastníka a domnievate sa, že akýkoľvek materiál na našej webovej lokalite predstavuje porušenie vašich autorských práv, kontaktujte nás a uveďte tieto informácie: (a) fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej na konať v jeho mene; b) identifikáciu materiálu, ktorý údajne porušuje autorské práva; (c) vaše kontaktné údaje vrátane vašej adresy, telefónneho čísla a e-mailu; (d) vaše vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že použitie materiálu nie je povolené vlastníkmi autorských práv; a (e) vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a pod hrozbou trestu za krivú prísahu ste oprávnený konať v mene vlastníka.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite spoločnosť Royal Technology a jej rodičov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, zamestnancov, agentov, partnerov a poskytovateľov licencií (ak existujú) na ujmu z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, v dôsledku alebo vyplývajúcich z vašich: a) používanie webovej stránky; (b) porušenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek zákona alebo nariadenia; alebo (c) porušenie akéhokoľvek práva tretej strany.

Žiadne záruky

Webová stránka sa vám poskytuje „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“ a so všetkými chybami a závadami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Royal Technology vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne odmieta všetky záruky, či už výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, v súvislosti s webové stránky, vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia a záruk, ktoré môžu vyplynúť z obchodu, priebehu výkonu, používania alebo obchodnej praxe. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, Royal Technology neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že webová stránka bude spĺňať vaše požiadavky, dosiahnuť zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude fungovať s akýmkoľvek iným softvérom, systémami alebo službami, bude fungovať bez prerušenia, spĺňať akékoľvek normy výkonu alebo spoľahlivosti alebo byť bez chýb, alebo že akékoľvek chyby alebo chyby môžu byť alebo budú opravené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ani Royal Technology, ani žiadny poskytovateľ Royal Technology neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť webovej stránky alebo informácie, obsah a materiály alebo produkty, ktoré sú súčasťou na ňom; (ii) že webová stránka bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom webovej stránky; alebo (iv) že webová lokalita, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané z alebo v mene Royal Technology neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malvér, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty.
Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie implicitných záruk alebo obmedzenia príslušných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, bude celá zodpovednosť spoločnosti Royal Technology a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy a váš výhradný opravný prostriedok za všetko vyššie uvedené obmedzené na sumu, ktorú ste skutočne zaplatili za webovú stránku.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebudú Royal Technology ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku, stratu údajov). alebo iné informácie, pre prerušenie podnikania, pre zranenie osôb, pre stratu súkromia vyplývajúcu z používania alebo neschopnosti používať webovú stránku, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný s webovou stránkou alebo s nimi akýmkoľvek spôsobom súvisiaci. , alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy), a to aj v prípade, že spoločnosť Royal Technology alebo ktorýkoľvek dodávateľ boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd, a to aj vtedy, ak náprava nesplní svoj základný účel.
Niektoré štáty/jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa vás nemusí týkať.

Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie tejto zmluvy vyhlásené za nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie sa zmení a bude sa interpretovať tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele tohto ustanovenia podľa platných zákonov a zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Táto Zmluva spolu so Zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek inými právnymi oznámeniami zverejnenými spoločnosťou Royal Technology o Službách predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Royal Technology týkajúcu sa Služieb. Ak súd s príslušnou jurisdikciou vyhlási akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy za neplatné, neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek podmienky tejto dohody sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa takejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky a „neschopnosť spoločnosti Royal Technology uplatniť akékoľvek právo alebo ustanovenie podľa tejto dohody nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva. alebo ustanovenie. VY A Royal Technology SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK PRÍČINY AKCIE VYPLÝVAJÚCE ALEBO SÚVISIACE S SLUŽBAMI MUSIA ZAČAŤ DO JEDNOHO (1) ROKA PO VZNIKU PRÍČINY ZÁKONA. INAK JE TAKÝTO PRÍČINA KONANIA TRVALO PREKAŽOVANÁ.

Zrieknutie sa práv

S výnimkou toho, čo je v tomto dokumente uvedené, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie plnenia povinnosti podľa tejto zmluvy neovplyvní schopnosť strany uplatniť si takéto právo alebo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani zrieknutie sa porušenia nebude predstavovať vzdanie sa akékoľvek následné porušenie.

o neuplatnenie a žiadne oneskorenie pri uplatňovaní zo strany ktorejkoľvek strany akéhokoľvek práva alebo akejkoľvek právomoci podľa tejto zmluvy bude fungovať ako vzdanie sa tohto práva alebo právomoci. Ani jedno alebo čiastočné uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci podľa tejto dohody nebude brániť ďalšiemu výkonu tohto alebo akéhokoľvek iného práva udeleného v tejto dohode. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a akýmikoľvek príslušnými nákupnými alebo inými podmienkami sa budú riadiť podmienkami tejto zmluvy.

Amendments to this Agreement

Royal Technology reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace this Agreement at any time. If a revision is material we will provide at least 30 days' notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our website after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, you are no longer authorized to use Royal Technology.

Dodatky k tejto dohode

Royal Technology si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek upraviť alebo nahradiť túto zmluvu. Ak je revízia podstatná, poskytneme vám oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe na našu webovú stránku alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, už nie ste oprávnený používať Royal Technology.

Aktualizácie našich podmienok

Môžeme zmeniť našu službu a zásady a možno budeme musieť vykonať zmeny v týchto podmienkach tak, aby presne odrážali našu službu a zásady. Ak to zákon nevyžaduje inak, upozorníme vás (napríklad prostredníctvom našej Služby) skôr, ako vykonáme zmeny v týchto podmienkach, a poskytneme vám možnosť si ich prečítať predtým, ako vstúpia do platnosti. Potom, ak budete pokračovať v používaní Služby, budete viazaní aktualizovanými Podmienkami. Ak s týmito alebo akýmikoľvek aktualizovanými podmienkami nesúhlasíte, môžete svoj účet odstrániť.

Duševné vlastníctvo

Webová stránka a jej celý obsah, funkcie a funkcie (vrátane, ale nie výlučne, všetkých informácií, softvéru, textu, displejov, obrázkov, videa a zvuku a ich dizajnu, výberu a usporiadania), sú vlastníctvom spoločnosti Royal Technology, jej poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov takéhoto materiálu a sú chránené slovenskými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodnom tajomstve a iných právach duševného vlastníctva alebo vlastníckych práv. Materiál sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovať, sťahovať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom, či už ako celok alebo po častiach, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Royal Technology, pokiaľ a okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Zmluvných podmienkach. Akékoľvek neoprávnené použitie materiálu je zakázané.

Dohoda o arbitráži

Táto sekcia sa vzťahuje na akýkoľvek spor S VÝNIMKOU, ŽE NEZAHRŇUJE SPORY TÝKAJÚCE SA NÁROKOV NA NÁROKY NA NÁROKY ALEBO SPRAVODLIVÚ NÁROKU TÝKAJÚCE SA VYMÁHANIA ALEBO PLATNOSTI VAŠICH ALEBO PLATNOSTI PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA spoločnosti Royal Technology." Výraz „spor“ znamená akýkoľvek spor, konanie alebo inú kontroverziu medzi vami a spoločnosťou Royal Technology týkajúcu sa služieb alebo tejto zmluvy, či už ide o zmluvu, záruku, delikt, zákon, nariadenie, nariadenie alebo akýkoľvek iný právny alebo spravodlivý základ. „Spor“ bude mať najširší možný význam prípustný podľa zákona.

Oznámenie o spore

V prípade sporu musíte vy alebo spoločnosť Royal Technology poskytnúť druhej strane oznámenie o spore, čo je písomné vyhlásenie, ktoré obsahuje meno, adresu a kontaktné informácie strany, ktorá spor podala, skutočnosti, ktoré viedli k sporu, a požadovanú úľavu. Akékoľvek oznámenie o spore musíte poslať e-mailom na adresu: support@royal-technology.eu. Royal Technology vám pošle akékoľvek oznámenie o spore poštou na vašu adresu, ak ju máme, alebo inak na vašu e-mailovú adresu. Vy a Royal Technology sa pokúsite vyriešiť akýkoľvek spor neformálnym rokovaním do šesťdesiatich (60) dní od dátumu odoslania oznámenia o spore. Po šesťdesiatich (60) dňoch môžete vy alebo spoločnosť Royal Technology začať arbitráž.

Záväzné rozhodcovské konanie

Ak vy a Royal Technology nevyriešite žiadny spor neformálnym rokovaním, akékoľvek ďalšie úsilie o vyriešenie sporu sa uskutoční výlučne záväzným arbitrážnym konaním, ako je opísané v tejto časti. Vzdávate sa práva viesť súdne spory (alebo sa ich zúčastniť ako člen strany alebo triedy) vo všetkých sporoch na súde pred sudcom alebo porotou. Spor bude riešený záväznou arbitrážou v súlade s pravidlami obchodnej arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie. Ktorákoľvek strana môže požiadať o predbežné alebo predbežné súdne opatrenie na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie, ak je to potrebné na ochranu práv alebo majetku strany až do ukončenia arbitráže. Všetky právne, účtovné a iné náklady, poplatky a výdavky, ktoré vzniknú prevládajúcej strane, znáša nevládna strana.

Príspevky a ochrana osobných údajov

V prípade, že odošlete alebo zverejníte akékoľvek nápady, kreatívne návrhy, návrhy, fotografie, informácie, reklamy, údaje alebo návrhy, vrátane nápadov na nové alebo vylepšené produkty, služby, funkcie, technológie alebo propagačné akcie, výslovne súhlasíte s tým, že takéto príspevky budú automaticky budú považované za nedôverné a nechránené a stanú sa výhradným vlastníctvom Royal Technology bez akejkoľvek kompenzácie alebo pripísania vám. Spoločnosť Royal Technology a jej pridružené spoločnosti nebudú mať žiadne záväzky v súvislosti s takýmito príspevkami alebo príspevkami a môžu používať myšlienky obsiahnuté v takýchto príspevkoch alebo príspevkoch na akékoľvek účely v akomkoľvek médiu natrvalo, vrátane, ale nie výlučne, vývoja, výroby a marketingu produktov. a služby využívajúce takéto nápady.

Propagácie

Spoločnosť Royal Technology môže z času na čas zahŕňať súťaže, propagačné akcie, stávky alebo iné aktivity (ďalej len „Propagačné akcie“), ktoré vyžadujú, aby ste predložili materiál alebo informácie, ktoré sa vás týkajú. Upozorňujeme, že všetky propagačné akcie sa môžu riadiť samostatnými pravidlami, ktoré môžu obsahovať určité požiadavky na spôsobilosť, ako sú obmedzenia týkajúce sa veku a geografickej polohy. Ste zodpovední za to, že si prečítate všetky pravidlá propagačných akcií, aby ste zistili, či máte alebo nemáte nárok na účasť. Ak sa zúčastníte akejkoľvek propagačnej akcie, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a dodržiavať všetky pravidlá propagačných akcií.

Dodatočné zmluvné podmienky sa môžu vzťahovať na nákupy tovaru alebo služieb v rámci Služieb alebo ich prostredníctvom, pričom tieto zmluvné podmienky sú súčasťou tejto zmluvy na základe tohto odkazu.

Typografické chyby

V prípade, že produkt a/alebo služba sú uvedené za nesprávnu cenu alebo s nesprávnymi informáciami v dôsledku typografickej chyby, máme právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku zadanú na produkt a/alebo službu uvedenú za nesprávnu cenu. Budeme mať právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek takúto objednávku bez ohľadu na to, či bola alebo nebola potvrdená a naúčtovaná na vašu kreditnú kartu. Ak už bol z vašej kreditnej karty naúčtovaný poplatok za nákup a vaša objednávka je zrušená, okamžite vám na účet kreditnej karty alebo iný platobný účet pripíšeme kredit vo výške poplatku.

Rôzne

Ak z akéhokoľvek dôvodu súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektoré ustanovenie alebo časť týchto Podmienok je nevynútiteľné, zvyšok týchto Podmienok zostane v plnej platnosti a účinnosti. Akékoľvek zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok bude účinné iba v prípade, ak bude písomné a podpísané oprávneným zástupcom Royal Technology. Royal Technology bude mať nárok na súdny príkaz alebo inú spravodlivú nápravu (bez povinnosti zložiť akúkoľvek zábezpeku alebo záruku) v prípade akéhokoľvek porušenia alebo predvídavého porušenia z vašej strany. Royal Technology prevádzkuje a riadi Royal Technology Service zo svojich kancelárií na Slovensku. Služba nie je určená na distribúciu alebo používanie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo používanie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi. Preto tie osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať k Royal Technology Service z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony. Tieto Zmluvné podmienky (ktoré zahŕňajú a zahŕňajú Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Royal Technology) obsahujú úplnú dohodu a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi vami a spoločnosťou Royal Technology týkajúce sa jej predmetu a nemôžete ich meniť ani upravovať. Nadpisy oddielov použité v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie a nebudú mať žiadny právny význam.

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Royal Technology nezodpovedá za žiadny obsah, kód alebo inú nepresnosť.

Royal Technology neposkytuje žiadne záruky ani garancie.
Spoločnosť Royal Technology v žiadnom prípade nebude zodpovedná za žiadne špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby. alebo obsahu Služby. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.
Služba Royal Technology Service a jej obsah sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akejkoľvek záruky alebo vyjadrenia akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. Royal Technology je distribútorom a nie vydavateľom obsahu dodávaného tretími stranami; ako taká spoločnosť Royal Technology nevykonáva žiadnu redakčnú kontrolu nad takýmto obsahom a neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií, obsahu, služby alebo tovaru poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom služby Royal Technology Service. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sa spoločnosť Royal Technology konkrétne zrieka všetkých záruk a vyhlásení v akomkoľvek obsahu prenášanom na alebo v súvislosti s Royal Technology Service alebo na stránkach, ktoré sa môžu objaviť ako odkazy na Royal Technology Service, alebo v produktoch poskytovaných ako súčasť, alebo inak v súvislosti s Royal Technology Service, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv tretích strán. Žiadna ústna rada alebo písomná informácia poskytnutá spoločnosťou Royal Technology alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností, zamestnancov, úradníkov, riaditeľov, agentov a podobne nevytvára záruku. Informácie o cene a dostupnosti sa môžu zmeniť bez upozornenia. Bez obmedzenia vyššie uvedeného spoločnosť Royal Technology nezaručuje, že služba Royal Technology Service bude neprerušovaná, neporušená, včasná alebo bezchybná.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.